Algemene voorwaarden

1. Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de relatie tussen de Koper (hierna ook “je”, “u”, “uw”) en de Verkoper (hierna ook “wij”, “ons”). Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.vinosalentu.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten.

Voordat een verkoop op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper duidelijk beschikbaar gesteld.

Door een bestelling te plaatsen aanvaard je dus deze Verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de Verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de algemene Verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Bijkomende voorwaarden van de Koper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Verkoper aanvaard zijn.

2. Identiteit van de Verkoper

Vino Salentu vof heeft haar maatschappelijke zetel te Collegestraat 7, B-3580 Beringen. Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0848.073.077. BTW nummer: BE-0848.073.077

Telefoonnummer: 0478/ 43 69 22

Mail adres: info@wijnensalentu.com

3. Aanbod, prijs, kosten en aanvaarding van de bestelling

Ondanks het feit dat de online catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet. De Verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Koper te dragen taksen of belastingen. Leveringskosten worden apart vermeld bij het afrekenen. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s in de productgalerij zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het product.

Wanneer de Koper vragen heeft over bv. aanbod, prijs, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze of wanneer hij twijfelt over de verstrekte informatie verzoeken wij de Koper steeds om vooraf contact op te nemen met de Verkoper op het e-mailadres: info@wijnensalentu.com

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Verkoper (bv. bij ernstig vermoeden van misbruik of kwade trouw van de Koper, bij uitputting van de voorraad, bij vaststelling van een ongeldig of onjuist aanbod, bij overmacht, …). De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Offertes zijn steeds vrijblijvend. De Verkoper is slechts gebonden door een bestelling nadat schriftelijk bevestigd werd dat de levering verzonden werd respectievelijk klaar staat voor afhaling.

Wij verkopen geen alcohol aan -18 jarigen. Vino Salentu vof verbindt zich ertoe geen alcohol te verkopen aan minderjarigen overeenkomstig de geldende Belgische wetgeving. Ze kan echter niet aansprakelijk gesteld worden in geval van (poging tot) misleiding of omzeiling van deze regelgeving door haar klanten en zal evenmin aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele gevolgen verbonden aan deze (poging tot) misleiding of omzeiling.

4. Levering

We proberen uw bestelling de dag nadat u uw bestelling heeft geplaatst te verzenden met DPD. Bestellingen geplaatst op zondag of maandag verzenden wij vanaf dinsdag. Alleen bestellingen die volledig betaald zijn, worden verzonden.

De op de website vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. In de meeste gevallen geldt dat de verzending plaatsvindt binnen 1 tot 3 werkdagen na het ontvangen van de betaling. Als je je bestelling niet binnen 10 dagen na het plaatsen van de bestelling hebt ontvangen, stuur ons dan een e-mail op info@wijnensalentu.com. We gaan hier mee aan de slag en bekijken wat er is mis gelopen.

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Je kan er ook voor kiezen om je bestelling op te halen op onze maatschappelijke zetel (winkel) in Beringen. Dit kan enkel tijdens onze openingsuren die je terugvindt op onze website.

 Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij levering of afhaling moet door de Koper onverwijld worden gemeld aan de Verkoper.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Koper vanaf het moment dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de producten fysiek in bezit heeft gekregen. Vino Salentu kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden via DPD. Wij verpakken jullie bestelling op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn.

5. Eigendomsrecht – retentierecht

De geleverde goederen zullen onze eigendom blijven tot de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben wij het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

6. Klachten

Klachten en elke zichtbare beschadiging en /of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkomingen bij de levering, dienen, om ontvankelijk te zijn, toe te komen op het e-mailadres van de Verkoper: info@wijnensalentu.com

Dit moet binnen de 7 dagen na levering worden gemeld, anders vervalt elk recht.

7. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beide voorzien in de Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.

8. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Kopers die in hun hoedanigheid van consument producten op afstand aankopen op de website van de Verkoper.

Je hebt het recht om af te zien van de aankoop binnen de dertig kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Melding dient schriftelijk (per post of e-mail) te gebeuren, met vermelding van het bestelnummer, binnen de 14 werkdagen na levering. De producten moeten binnen de dertig kalenderdagen na levering terug overhandigd worden of verzonden aan de Verkoper. De kosten van een eventuele retourzending zijn ten laste van de Koper.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de Koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten door de Koper dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in de initiële staat bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Na ontvangst van het retourpakket, ontvangt de Koper het aankoopbedrag (exclusief eventueel betaalde verzendkosten) binnen de 14 werkdagen terug op zijn/haar rekening.

De Koper kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
– de levering van volgens specificaties van de Koper vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
– de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

9. Overmacht

In geval van overmacht is de Verkoper niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan de Verkoper haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en de controle van de Verkoper die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website van de Verkoper (en/of haar partners voor de verzending en/of betaling van de producten), niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers, …

10. Privacy

U kunt de website vinosalentu.be vrij bezoeken zonder dat u bepaalde persoonsgegevens moet opgeven. Alleen als u zich registreert via het contactformulier of een bestelling plaatst worden uw persoonsgegevens gevraagd.
Deze persoonsgegevens zullen behandeld worden in overeenstemming met onderstaand beleid.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens

Uw persoonsgegevens die u aan vinosalentu.be heeft doorgegeven worden in een beveiligde omgeving opgeslagen die niet toegankelijk is voor het publiek. Verantwoordelijk voor de verwerking is Vino Salentu vof.
Het bestand kan slechts door enkele personeelsleden van Vino Salentu vof geraadpleegd worden voor de uitoefening van hun functie.

Doel van de verwerking

De gegevens worden alleen gebruikt om met u in contact te treden om u een optimale dienstverlening te garanderen. Als u geen informatie wenst te ontvangen over eventuele toekomstige evenementen kan u dat per e-mail of per brief laten weten aan Vino Salentu vof, Collegestraat 7, B-3580 Beringen, België.

Toelating voor de verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft u Vino Salentu vof de uitdrukkelijke toelating om uw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden te verwerken. De persoonsgegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derden of voor andere doeleinden verwerkt. Mocht dit wel het geval zijn dan zal Salentu bvba aan u hiervoor eerst uitdrukkelijke toestemming vragen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt op elk ogenblik het recht om uw gegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen.  Neem hiervoor contact op met het secretariaat van Vino Salentu vof, Collegestraat 7, B-3580 Beringen, België op het nummer 32 (0)478 43 69 22 of via e-mail naar info@wijnensalentu.com

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer en enkel door deze website gelezen kunnen worden. Onze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. Ze worden enkel gebruikt om te onthouden wat uw voorkeurstaal is en of u de tekstuele weergave in- of uitgeschakeld heeft.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar websites of informatiebronnen die door andere instanties of organisaties worden beheerd. Over deze websites heeft Vino Salentu vof geen controle. Vino Salentu vof is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites en informatiebronnen, noch voor de beschikbaarheid ervan.

De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Beeldmateriaal

De beelden/foto’s/videomateriaal die op deze website worden getoond, zijn eigendom van Vino Salentu vof. Deze beelden mogen niet verder gebruikt worden door derden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming werd verleend door Vino Salentu vof. Mocht u van oordeel zijn dat er op deze website toch beeldmateriaal gebruikt wordt waarvoor niet de nodige rechten zijn verkregen, dan kan u dat melden aan Vino Salentu vof.

Meer vragen?

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met Vino Salentu vof, Collegestraat 7, B-3580 Beringen, België op het nummer 32 (0)478 43 69 22 of via e-mail naar info@wijnensalentu.com. Meer informatie vindt u ook op de website van de Belgische Privacycommissie.

11. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

12. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.